goumaswellness

medicontec

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
ΣΟΛΩΜΟY 31, 10682 ΑΘHΝΑ
ΤΗΛ.: 2109629704 & 2109627977
KIN.: 6972509156
FAX: 2103839151
e-mail: prenatalgr@hotmail.com

€υρωπροοπτική Σύμβουλοι Οργάνωσης Διοίκησης Ευφρονίου 78 - Αθήνα Τηλ / fax:210-7778793 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μέτρο 312)

Στο Μέτρο εντάσσονται και οι επιχειρήσεις του κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ)  96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία. Αυτό σημαίνει πως έχουν ευκαιρία να επιχορηγηθούν και οι εργαστηριούχοι Αισθητικοί. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και νέες (ίδρυση), υπό την προυπόθεση ότι έχουν άδεια και λειτουργούν νόμιμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για την χρηματοδότηση τους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου είναι:

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κλπ.
 • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, κλπ. 
 • Δαπάνες για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του.
 • Δαπάνες για λοιπό εξοπλισμό(π.χ. δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών, κλπ). 
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου κ.λ.π. και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και πάντως όχι μεγαλύτερο του ποσού των 10.000 ευρώ. 
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διαxείρισης και ποιοτικών σημάτων καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 1. Δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα κλπ.
 2. Aγορά οικοπέδου. 
 3. Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
 4. Κόστος προσωρινών έργων μη αμέσως συνδεομένων με την εκτέλεση του έργου (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κλπ.). 
 5. Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης. 
 6. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης - φακέλου υποψηφιότητας στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 8 της ΚΥΑ 4424/721/2.6.2010 (ΦΕΚ 772/β/3.6.2010), δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενίσχυση και μέχρι την έγκριση του υποψηφίου στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται με ευθύνη του υποψηφίου και διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του Μέτρου.
 7. Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.) εκτός των περιπτώσεων που αυτός αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης. 
 8. Αγορά οχημάτων, εκτός των ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες.
 9. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
 10. Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους εις βάρος των δικαιούχων. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν επιδοτείται εκτός των περιπτώσεων που αφορούν σε περιπτώσεις εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων.
 11. Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες, κλπ.
 12. Επισκευές και έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 13. Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
 14. Έργα οδοποιίας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
 15. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
 16. Επενδύσεις σχετικές με κατοικίες φύλαξης των εγκαταστάσεων.
 17. Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δε θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ.3(α) του ΚΑΝ.1698/2005.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • Η προτεινόμενη επένδυση να πραγματοποιείται εντός περιοχής παρέμβασης του Άξονα 3 και σε Δημοτικό Διαμέρισμα έως 3000 κατοίκους.
 • Να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου.
 • Η επενδυτική πρόταση και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αυτής να αφορούν ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
 • Να τεκμηριώνεται η οικονομική βιωσιμότητα και η παροχή επαρκών εγγυήσεων ως προς την αποδοτικότητα των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν και να προκύπτει κερδοφορία τουλάχιστον στο τρίτο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να τεκμηριώνεται η συμβολή της επένδυσης στη δημιουργία ή τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στην περιοχή.
 • Η επιχείρηση να εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 800/08 (παράρτημα ΙΙ του παρόντος οδηγού εφαρμογής)
 • Η επενδυτική πρόταση να περιορίζεται στους τομείς, επιλεγμένους κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΚΑΔ 2008(που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του παρόντος οδηγού εφαρμογής) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος που ενισχύεται. Παρεμβάσεις με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς αυτούς, δεν εντάσσονται σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε.
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ύπαρξη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης  (ΠΠΕΑ), η ύπαρξη Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της επένδυσης και  άδειας διάθεσης των αποβλήτων που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές,  ανάλογα με το είδος της επένδυσης και εάν απαιτούνται σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να προσκομίζονται με την 1η αίτηση  πληρωμής, ενώ βεβαίωση υποβολής – κατάθεσης των ανωτέρω μελετών προς  έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες θα αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης ενίσχυσης-φακέλου υποψηφιότητας. Στην περίπτωση πρότασης που περιλαμβάνει τη χρήση ΑΠΕ να υποβάλλεται με  το φάκελο υποψηφιότητας μελέτη προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση  ενεργειακού δυναμικού ΑΠΕ. Οι τυχόν απαιτούμενες Άδειες και Εγκρίσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να προσκομίζονται με την 1η Αίτηση Πληρωμής. Η ύπαρξη των παραπάνω αδειοδοτήσεων στο φάκελο υποψηφιότητας θα  λαμβάνεται υπόψη στην βαθμολογία (κριτήριο ετοιμότητας του επενδυτικού σχεδίου).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να  πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωμα ένταξης στο  πρόγραμμα:

 1. Υποβολή Αίτησης ενίσχυσης - Φακέλου Υποψηφιότητας. Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης-φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος θα έχει  συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων.
 2. Προϋπολογισμός του έργου. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000  €. Στην κατηγορία ενέργειας που αφορά στη «Δικτύωση ομοειδών ή  συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται επενδύσεις για την προμήθεια  εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το επιλέξιμο κόστος  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ. Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση  και την υπαγωγής τους στο Μέτρο 312. Τονίζουμε, ότι το πρόγραμμα είναι  «ανταγωνιστικό» και καθώς αναμένεται μεγάλη συμμετοχή, θα εγκριθούν τα  επενδυτικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία. Αυτό κάνει ιδιαίτερα  σημαντική την επιλογή του κατάλληλου συμβούλου που θα εστιάσει σε όλα τα σημεία που βελτιώνουν τη βαθμολογία της πρότασης και αυξάνουν το  ποσοστό επιτυχίας.
Η €ΥΡΩΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, έχοντας εμπειρία που ξεπερνά τα δέκα χρόνια στο χώρο,  δεσμεύεται γραπτώς πάντοτε στους πελάτες της, ότι το επενδυτικό τους  σχέδιο, δεν θα απορριφθεί από αστοχία της μελέτης..
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή  ηλεκτρονικά στα mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την υπεύθυνη του  Προγράμματος κα Γιούλη Γκαντά σταθερό: 210 – 7778793,  κινητό: 6944 398830 στο fax: 210 – 7778793

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 3

Τελευταία Νέα

Φιλοξενία έδρας στα γραφεία του ΣΕΠΑΕ:

Σταδίου 39, Αθήνα - 2ος όροφος
    Τ.Κ.: 10559

Τηλ.: 2103213921- 6948524050

E-mail: info@osedae.gr

facebook


OSEDAE.com

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για την ενημέρωση
του επαγγελματία αισθητικού

και επιλεγμένα άρθρα για την
αισθητική και την κοσμητολογία
.

Σας καλούμε να συμμετέχετε και να στηρίζετε τα κατά τόπους Σωματεία έτσι ώστε η φωνή μας να αποκτήσει ΔΥΝΑΜΗ.